Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
6.1 Algemeen
6.2 Privé- en familieleven
123 signalicon  Paspoort van J.(E.) Werkman, overgrootvader van H.N. Werkman; origineel en xeroxkopie
124 signalicon  Familie- en persoonlijke stukken, onder meer familieboekje en distributiestamkaart, van M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, 1874-1946; xeroxkopieën, met kanttekening
125 signalicon  Akte van geboorteaangifte van H.N. Werkman, 1882; fotokopie
126 signalicon  Bewijs van koepokkeninenting van H.N. Werkman, 1887; met aantekeningen op de achterzijde, 1893, 1894
127 signalicon  Akte van boedelbeschrijving van de nalatenschap van K.J. Werkman, vader van H.N. Werkman, en akte van publieke verkoop van roerende goederen uit deze nalatenschap, 1892; xeroxkopieën
128 signalicon  'Extra feestexemplaar van de Nieuwe Groninger Courant' ter gelegenheid van de verloving van H.N. Werkman en (zijn aanstaande eerste vrouw) J. Cremer, 1907; xeroxkopie, 2de helft 20ste eeuw; `gids', programma van de feestelijkheden en menu van het diner ter gelegenheid van de ondertrouw van H.N. Werkman en (zijn aanstaande eerste vrouw) J. Cremer, 1909; xeroxkopieën, 2de helft 20ste eeuw; en tekst van een lied ter gelegenheid van de oudertrouw of trouwerij van H.N. Werkman en (zijn aanstaande eerste vrouw) J. Cremer, 1909; xeroxkopie, 2de helft 20ste eeuw
129 signalicon  Familieboekje van H.N. Werkman en zijn tweede vrouw P.J.M. Werkman-Supheert
130 signalicon  Bewijs van Nederlanderschap van C.H. Spruit, vriendin van H.N. Werkman
131 signalicon  Paspoort van H.N. Werkman, 1929; verlengd, 1931
132 signalicon  Beschikking van de arrondissementsrechtbank te Groningen en dagvaarding van de deurwaarder voor H.N. Werkman in verband met het door zijn tweede vrouw P.J.M. Werkman-Supheert gedane verzoek tot echtscheiding
133 signalicon  Persoonsbewijs van H.N. Werkman
134 signalicon  Kwitantie van de Maatschappij tot verbetering van woontoestanden voor H.N. Werkman wegens de ontvangst van huur voor de woning aan de Prinsesseweg 30 te Groningen
135 signalicon  Verslagen, correspondentie en andere documentatie betreffende arrestatie en gevangenschap van H.N. Werkman te Groningen en zijn executie en herbegrafenis te Bakkeveen, 1945-1958, z.d.; originelen en getypte kopieën, 1957, 1958, 2de helft 20ste eeuw; alsmede correspondentie en aantekeningen van het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman betreffende vergaring van gegevens over het voornoemde, 1961-1984
136 signalicon  Vergunning (vervoersbewijs) van het gemeentebestuur van Groningen aan M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, voor vervoer van aan haar toebehorend meubilair van de locatie Damsterdiep, Grote gang naar het perceel Lage der A 13 te Groningen
137 signalicon  Rekening-courant (dagafschrift) van de Rotterdamsche Bank NV aan M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, vermeldende de boeking van een bedrag van de uitgeverij De Bezige Bij (steunfonds)
138 signalicon  Visitekaartje van B.F. van Lonkhuyzen, met daarop geschreven verzoek aan een persoon met de voornaam Nico, of hij M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, zou kunnen helpen uit hoofde van zijn lidmaatschap van het Nationaal Herstel
139 signalicon  Geleidebriefkaart van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie aan M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, bij een formulier, dat ingevuld en teruggezonden diende te worden
140 signalicon  Contract tussen de vertegenwoordiger van het Nederlandse Beheersinstituut voor de stad en provincie Groningen en M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, wegens de aankoop door haar van roerende goederen, met geleidebrief en envelop
141 signalicon  Folders, brochure en prentbriefkaarten betreffende Leens, geboorte- en woonplaats van H.N. Werkman
142 signalicon  Fragmenten uit literatuur en uit een interview van P. Broekema met H. de Vries bevattende biografische gegevens over H.N. Werkman en anderen, 1960-1987, 2de helft 20ste eeuw; getypte, handgeschreven, foto- en xeroxkopieën
143 signalicon  Brief van H.L.C. Jaffé, waarnemend directeur van de gemeentemusea te Amsterdam, aan de directeur van de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen bevattende het verzoek om gegevens over H.N. Werkman uit de schooladministratie; doorslag, 1961; rapporten (schoolrapporten) van de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen betreffende H.N. Werkman, schooljaren 1896/1897-1899/1900; xeroxkopieën, ca. 1962; en brief van J. (van Loenen) Martinet aan J. Hazenkamp van de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen betreffende terugzending van deze rapporten die door de school aan J.D.M. van Straten, biograaf van H.N. Werkman, waren verstrekt; doorslag, 1962
144 signalicon  Correspondentie van H.L.C. Jaffé, Jhr. W.J.H.B. Sandberg of O. Meyer, (waarnemend/adjunct-)directeuren van de gemeentemusea te Amsterdam, met bevolkingsregisters van gemeenten betreffende vergaring van biografische gegevens over H.N. Werkman en familieleden en een relatie van hem; originelen en doorslagen, 1961, 1963; en fragmenten uit het bevolkingsregister van de gemeente Groningen, ca. 1890-1920; xeroxkopieën, 2de helft 20ste eeuw
145 signalicon  Brieven van H.N. Werkman jr. en andere directe familieleden van H.N. Werkman, G. Werkman, ver familielid van H.N. Werkman, G. Ritzema, J.S. van Weerden, A.J. Zuithoff en J.F. van Hees aan J.D.M. van Straten, biograaf van H.N. Werkman, bevattende (reacties op) biografische gegevens over H.N. Werkman en familieleden van hem, 1962-1964; en antwoordbrief van J.D.M. van Straten aan G. Werkman betreffende het voornoemde; doorslag, 1962
146 signalicon  Brieven van C.K. Werkman, neef van H.N. Werkman, aan J. (van Loenen) Martinet bevattende biografische gegevens over H.N. Werkman en familieleden van hem
147 signalicon  Notitie van H.C.S. Voerman-Mansholt, kleindochter van een oudoom van H.N. Werkman, bevattende reacties op passages uit de door J.D.M. van Straten geschreven biografie over H.N. Werkman, 1964-1969; met kanttekening, 2de helft 20ste eeuw
148 signalicon  Verhaal van S.G. Werkman, dochter van H.N. Werkman, bevattende herinneringen aan haar vader, met geleidebrief van S.G. Werkman aan J. (van Loenen) Martinet, 1978; en met bij het verhaal kanttekeningen, z.d
149 signalicon  Overlijdensadvertenties van P.J.M. Werkman-Supheert, tweede vrouw van H.N. Werkman, 1979; xeroxkopieën
150 signalicon  Aantekeningen, staten en plattegronden van (met name) J. (van Loenen) Martinet bevattende biografische gegevens over H.N. Werkman en familieleden en relaties van hem
151 signalicon  Aantekeningen van G.S. Werkman, dochter van H.N. Werkman, bevattende herinneringen aan het gezinsleven in de jaren ca. 1918-ca. 1927, 1982; met kanttekeningen en losliggende aantekeningen, (ca.) 1982
152 signalicon  Brief van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum te Den Haag aan C.K.J.V. Werkman, zoon van H.N. Werkman, bevattende biografische gegevens over zijn betovergrootvader J.(E.) Werkman, 1983; xeroxkopie
153 signalicon  Verhaal van M.H. Werkman, broer van H.N. Werkman, bevattende herinneringen aan zijn broer; concept, ca. 1985; xeroxkopie
154 signalicon  Overlijdenskaart van M.C. Werkman-van Leeuwen, derde vrouw van H.N. Werkman, en dankkaart voor getoonde belangstelling bij haar overlijden
6.3 Drukkerij
6.4 Kunstenaarschap
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  Public Domain Dedication
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.